Services

สอนเล่น

สอนวิธีการเล่นของแต่ และอธิบายกฎของเกมต่างๆ อาทิ เช่น Warhammer 40,000 , A Song of Ice and Fire , Malifaux และ Miniature บอร์ดเกม

สอนประกอบ

สอนวิธีการประกอบโมเดล โดยแนะนำวิธีการใช้งานของอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงวิธีเก็บงานให้โมเดลออกมาเรียบร้อยสวยงาม

สอนทำสี

แนะนำวิธีการทำสีโมเดล สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงเทคนิคต่างๆ และวิธีการบำรุงรักษาพู่กันและอุปกรณืทำสี โดย ผู้มีประสบการณ์